top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
PORTÁL 77 (7. JÚL): SPIRITUÁLNY VÝZNAM GALAKTICKEJ BRÁNY (CHANNELING)
© Copyright

SYSTÉMY VNÚTORNEJ RODINY (IFS): DUCHOVNÁ PRÁCA ZA ÚČELOM ZÍSKANIA CELISTVOSTI & SPÄTNÉHO SPOJENIA SA S DUŠOU ~ PRAKTICKÁ PRÍRUČKA PRE ZAČIATOČNÍKOV + DENNÍKOVÉ VÝZVY

Updated: Jun 13

Zo všetkých psychologických a duchovných nástrojov, ktoré existujú, sú Systémy vnútornej rodiny (IFS - Internal Family Systems) zrejme jedným z tých najsilnejších. Nikdy ste o tom nepočuli? To je v poriadku. Väčšina ľudí pravdepodobnie taktiež nie. A mojím zámerom je to zmeniť. Ignorujte na chvíľu komplikovane znejúci názov a pozorne čítajte, pretože Systémy vnútornej rodiny (IFS) sú vskutku užitočným a veľmi efektívnym prístupom k vnútornej práci s našou psychikou, pretože nám pomáhajú vytvoriť vnútornú rovnováhu a znovu objaviť našu duchovnú Celistvosť. Tento prístup môžete pravidelne používať na praktizovanie uvedomelého súcitu so sebou samým a spätného získavania jednotlivých častí duše (aka integrovanie odpojených častí psychiky). Systémy vnútornej rodiny IFS sú vo všeobecnosti teda o návrate k našej pravej prirodzenosti a opätovnom spojení s našimi dušami. Je to vznešená zmes psychológie a spirituality, a preto je neoceniteľnou praxou na našich duchovných cestách za zvyšovaním vedomia. Chcete sa naučiť základy tohto sytému IFS? Pokračujte ďalej v čítaní a ja vás tým prevediem...


SYSTÉMY VNÚTORNEJ RODINY (IFS): DUCHOVNÁ PRÁCA ZA ÚČELOM ZÍSKANIA CELISTVOSTI & SPÄTNÉHO SPOJENIA SA S DUŠOU ~ PRÍRUČKA PRE ZAČIATOČNÍKOV

Photo Collage by Emilia Nora Elina


Systémy vnútornej rodiny (IFS): Základné pojmy

Systémy vnútornej rodiny (IFS) sú terapeutickým prístupom, ktorý skúma dynamiku vnútorného sveta prostredníctvom konceptualizácie mysle ako systému zloženého z rôznych "častí". IFS, ktorý vyvinul psychológ Richard Schwartz v 80. rokoch 20. storočia, čerpá z rôznych terapeutických metód vrátane rodinnej systémovej terapie, psychodynamickej terapie a psychológie.


Hlavným predpokladom vnútorných rodinných systémov je, že jednotlivci majú vnútorný systém čiastkových osobností alebo "vnútorných častí", ktoré zohrávajú rôzne úlohy a majú odlišné charakteristiky. Tieto časti často vznikajú ako reakcia na životné skúsenosti, traumy alebo ochranné mechanizmy, ktoré sa časom vyvinuli.


Medzi kľúčové pojmy Systémov vnútornej rodiny patria:

Vnútorné časti: V IFS predstavujú rôzne aspekty seba samého, z ktorých každý má svoje vlastné myšlienky, pocity a motivácie. Časti môžu siahať od ochranných Manažérov, ktorých cieľom je udržať jednotlivca v bezpečí, až po zranených Vyhnancov, ktorí nesú nevyriešenú emocionálnu bolesť. Pochopenie a uznanie týchto častí je pre prístup IFS kľúčové.


Ja: Ja, často označované ako "Ja s veľkým začiatočným písmenom", je základná, autentická podstata jednotlivca. Charakterizujú ho vlastnosti ako súcit, zvedavosť a múdrosť. Cieľom terapie IFS je pomôcť jednotlivcom spojiť sa so svojím Ja a vypestovať si súcitnú a sústredenú prítomnosť, z ktorej môžu nadviazať vyživujúci vzťah so svojimi časťami.


Vyhnanci: Vyhnanci sú časti psychiky, ktoré nesú nevyriešené emocionálne zranenia, často pochádzajúce zo skúseností z raného detstva alebo traumy. V týchto "vyhnaných častiach" sa môžu skrývať intenzívne emócie, ako je strach, hanba alebo smútok, a môžu ovplyvňovať správanie a vzťahy jednotlivca.


Manažéri: Manažéri sú ochranné časti psychiky, ktorých cieľom je udržať jednotlivca v bezpečí a pod kontrolou. Často používajú stratégie, ako je perfekcionizmus, sebakritika ale aj vyhýbanie sa, aby zabránili aktivácii vyhnaných častí a udržali si pocit stability a bezpečia.


Hasiči: Hasiči sú ďalším typom ochrannej časti našej psychiky, ktorá reaguje na distres tým, že sa zapája do impulzívneho alebo rozptyľujúceho správania. Toto správanie, ako napríklad používanie návykových látok, prejedanie sa alebo sebapoškodzovanie, slúži ako okamžitý mechanizmus zvládania na otupenie emocionálnej bolesti alebo únik pred ňou.


Prostredníctvom procesu terapie vnútorných rodinných systémov sa jednotlivci učia orientovať a integrovať tieto rôzne časti seba samého súcitným a neodsudzujúcim spôsobom. IFS nám pomíha rozvíjať sebapoznanie, pestovať súcit so sebou samým a posilňovať naše spojenie s Ja, čo uľahčuje proces nášho liečenia a transformáciu.


Vnútorné rodinné systémy celkovo ponúkajú holistický rámec na pochopenie a prácu so zložitosťou ľudskej psychiky, podporujú vnútornú harmóniu, odolnosť a osobný rast.


Keďže opakovanie je agentom múdrosti, ešte raz to všetko v krátkosti zhrnieme...


Systémy vnútornej rodiny sú teda akousi formou psychoterapie, ktorá sa zameriava na reintegráciu a harmonizáciu našich vnútorných častí (známych aj ako naše "podosobnosti").


Systémy vnútornej rodiny sú založené na predpoklade, že všetci máme vnútornú rodinu zloženú z mnohých rôznych častí. V jadre nás samých existuje múdre, pokojné a milujúce Ja, s ktorým sa môžeme počas tohto terapeutického procesu znova zjednotiť.Systémy vnútornej rodiny (IFS): Hlavné benefity

Práca s vnútornými rodinnými systémami (IFS) môže byť pre našu duchovnú cestu a život v súlade s dušou veľmi prospešná hneď z niekoľkých dôvodov:


 • Integrácia seba samého: Proces prebudenia často zahŕňa nahliadnutie do svojej skutočnej podstaty a vzájomnej prepojenosti všetkých bytostí. IFS poskytuje rámec na integráciu rôznych aspektov seba samého vrátane svetelných aj tieňových aspektov. Uznávaním a prijímaním všetkých častí psychiky môžu jednotlivci na svojej duchovnej ceste zažiť hlbší pocit celistvosti a autenticity.

 • Liečenie minulých zranení: Nevyriešené emocionálne rany a obmedzujúce presvedčenia uložené v podvedomí môžu brániť procesu spirituálneho prebúdzania, ako aj manifestácie naplňujúceho života v súlade s cestou duše. IFS umožňuje jednotlivcom preskúmať a liečiť tieto zranenia prostredníctvom prístupu k vyhnaným častiam psychiky a práce s nimi. Riešením minulých tráum a uvoľňovaním emocionálnej batožiny môžeme vytvoriť priestor pre pozitívne prejavy a zosúladené zámery.

 • Transformácia obmedzujúcich presvedčení: Mnohé snahy o manifestáciu sú zmarené obmedzujúcimi presvedčeniami a sebazničujúcimi vzorcami, ktoré pochádzajú z minulých skúseností alebo spoločenských podmienok. Prostredníctvom IFS môžeme identifikovať a transformovať tieto obmedzujúce presvedčenia zapojením ochranných častí psychiky, ktoré ich podporujú. Spriatelením sa s týmito časťami a ich uvoľnením zosúlaďujeme svoje presvedčenia a zámery so svojimi skutočnými túžbami, čo následne uľahčuje proces manifestácie.

 • Prístup k vnútornej múdrosti: Proces prebudenia často zahŕňa využitie vnútornej múdrosti a vedenia vlastného Ja. IFS poskytuje techniky prístupu k tejto vrodenej múdrosti prostredníctvom kultivovania súcitnej a sústredenej prítomnosti. Posilnením spojenia so svojím Ja môžeme získať väčšiu jasnosť, vhľad a intuíciu, ktoré podporia naše úsilie o manifestáciu a dosiahnutia životného cieľa.

 • Posilnenie súcitu so sebou samým: Súcit so sebou samým je nevyhnutný na zvládnutie výziev a neistôt, ktoré sú súčasťou procesov prebúdzania vedomia. IFS povzbudzuje jednotlivcov, aby k sebe a svojim vnútorným častiam pristupovali s väčším súcitom a porozumením. Pestovaním súcitu so sebou samým môžeme ľahšie prekonať sebakritiku, posudzovanie a perfekcionizmus, čím podporujeme priaznivé vnútorné prostredie podporujúce duchovný rast a manifestáciu života v súlade s našimi túžbami.

 • Zosúladenie s vyšším cieľom: Práca s IFS nám môže pomôcť zosúladiť sa s našim vyšším cieľom a cestou duše. Integráciou všetkých aspektov seba samého a prístupom k vnútornému vedeniu môžeme žiť autentický život a manifestovať sny a túžby, ktoré sú v súlade s našou duchovnou cestou a najvyšším dobrom.

Ak sami vidíte, začlenenie terapie vnútorných rodinných systémov do našej každodennej praxe nám môže pomôcť pri liečení, sebapoznávaní a zosúladení s našou skutočnou podstatou a našim životným cieľom. Prijatím princípov IFS môžeme s väčšou ľahkosťou prechádzať zložitými časťami našej psychiky, pestovať väčší súcit so sebou samým a manifestovať svoje najhlbšie túžby s väčšou jasnosťou a autenticitou.


Všetci máme vnútornú rodinu...

Ako píše profesor a autor Tom Holmes, všetci máme vnútornú rodinu zloženú z rôznych častí...


V budhistickej tradícii sa tieto stavy nazývajú mentálne formácie alebo vzorce zvykov. Kognitívni behavioristi ich označujú ako schémy. Psychosyntéza ich označuje ako podosobnosti a psychodynamickí psychológovia ich označujú ako stavy ega. My ich budeme nazývať "vnútorné časti".


Zatiaľ čo niektoré z týchto vnútorných častí nás pomáhajú chrániť a motivovať, iné sú vysoko deštruktívne a nefunkčné. Účelom IFS je priniesť harmóniu do týchto častí našej vnútornej rodiny, obnoviť naše jadro Ja (múdru a milujúcu časť nás) ako hlavu tejto vnútornej rodiny.
Príklady vnútorných častí, ktoré väčšina z nás obsahuje

Hlavným účelom Systémov vnútornej rodiny je pomôcť nám jasne identifikovať a pracovať s našimi časťami, aby sme mohli pristupovať k životu s vedomím, usadení v našom múdrom a súcitnom Centre (alebo Ja).


Medzi bežné časti, ktoré väčšina z nás obsahuje, patria napríklad:

Čarovná detská časť

Zranená detská časť

Materská/otcovská časť

Zmyselná časť

Nahnevaná časť

Rebelantská časť

Neistá tínedžerská časť

Lenivá časť

Praktická časť

Nenásytná časť

Časť na riešenie problémov

Nevinná časť

Odsudzujúca časť

Sebadeštruktívna časť

Dobrodružná časť

… a tak ďalej


Existuje prakticky neobmedzený počet častí, ktoré obsahujeme. Kedykoľvek sa v nás môže aktivovať niekoľko častí, ale zvyčajne fungujeme iba v jednej alebo dvoch častiach súčasne (napr. časť zodpovedná dospelá osoba, časť matky, časť študenta).


Čo sa stane, keď sa naše vnútorné časti stanú deštruktívnymi?

Keď sa naše vnútorné časti stanú deštruktívnymi (aka keď sabotujú naše sny, t.z. znemožňujú proces manifestácie, ubližujú iným alebo udržiavajú duševné a emocionálne choroby), je to, akoby sme sa nimi stali úplne a nekontrolovateľne ovládaní. Terapia Systémov vnútornej rodiny to nazýva zmiešaním sa s týmito časťami.


Zmiešanie či prelínanie sa deje, keď táto vnútorná časť predbehne naše vedomie a my sa ňou dočasne staneme. Mohli by sme napríklad vyhlásiť: „Mám chuť ho zabiť“ vo chvíli hnevu a úprimne cítiť tú túžbu. Strednejší prístup je myslenie: "Časť mňa ho chce zabiť."


Riešením tejto dilemy je stať sa "nezmiešanými", to znamená nájsť spôsob, ako ustúpiť, vidieť, ktorá časť preberá kontrolu, a vnímať to z múdreho a súcitného pohľadu centrálneho Ja.


Inými slovami, Systémy vnútornej rodiny sú o návrate k našej pravej prirodzenosti a opätovnom spojení s našimi dušami. Je to vznešená zmes psychológie a spirituality, a preto je neoceniteľnou praxou na našich duchovných cestách.3 typy častí, ktoré v nás vyvolávajú chaos

Naše vnútorné časti môžu byť zdravé alebo nezdravé. (A, samozrejme, existujú aj také, ktoré sú trochu z oboch.)


Pri práci s týmito vnútornými časťami skúmame chaotické, zranené a nefunkčné časti vás. Tieto časti majú tendenciu prevziať jednu z troch hlavných úloh (ako sme už spomenuli v základných pojmoch vyššie):


Manažéri – toto sú naše časti, ktoré organizujú a chránia náš systém. Ich úlohou je pomáhať a chrániť nás pred vonkajším i vnútorným svetom a potláčať bolesť našich vnútorných vyhnancov (čo preskúmame nižšie). Manažérske časti bývajú kontrolujúce, perfekcionistické, intelektuálne, obsedantné, kritické, uzavreté, emocionálne oddelené, hypervigilantné, fobické a majú tendenciu trpieť úzkosťou a depresiou.


Hasiči – toto sú naše časti, ktoré urobia čokoľvek, aby bolesť zmizla (ktorú nesú naše vnútorné časti Vyhnancov). Nielenže v nás uhasia oheň bolesti, ale v prípade potreby pri tom zničia aj celý dom. Ich úlohou je zabrániť nám, aby sme necítili nič príliš bolestivé, no na rozdiel od častí Manažéra idú časti Hasiči do extrému. Časti hasičov majú tendenciu byť impulzívne, nelogické, návykové a deštruktívne a akýmkoľvek možným spôsobom uhasia všetko, čo je spojené s našou traumou.


Vyhnanci – Toto sú stratené a pochované časti v nás, ktoré nesú traumu. Manažérske časti sa snažia udržať tieto naše časti na uzde tým, že rozptyľujú a riadia náš každodenný život (prostredníctvom práce, povinností, sebaúsudku atď.). Na druhej strane časti Hasičov v nás sa snažia udržať časti vyhnanstva preč extrémnymi prostriedkami, ako sú závislosti, očista, sebapoškodzovanie, aféry, atď. – to sa robí v zúfalej snahe ochrániť náš systém.


V dôsledku toho, že boli potláčaní našimi vnútornými Manažérmi a násilne zadržiavaní našimi Hasičmi, časti Vyhnancov sa často pokúšajú uniknúť zo svojich väzenských ciel. Ich najhlbšou túžbou je byť milovaný, no napriek tomu sú zamrznutí v minulosti. Sú definované pocitmi hrôzy, hnevu, bezmocnosti a kolapsu.


Aby to bolo ešte zložitejšie, medzi týmito vnútornými časťami môže nastať vnútorný konflikt. Napríklad Manažéri môžu bojovať s Hasičmi (a naopak) a samozrejme, Manažéri a Hasiči aktívne bojujú proti našim vnútorným Vyhnancom.
Ako teda pracovať s týmito nefunkčnými časťami?

Ako sa spojiť so svojou dušou prostredníctvom práce s vnútornými časťami (IFS)?


Aby sme vytvorili vnútornú psychologickú a duchovnú rovnováhu, potrebujeme sa najprv zbaviť týchto nefunkčných vnútorných častí a naučiť sa vkročiť do svojho Ja, ktoré je naším pravým stredom.


Naše vyššie Ja je oko búrky, neodsudzujúca, tvorivá, zvedavá, múdra a uvoľnená časť nás, ktorá v nás drží všetky tieto konfliktné časti v náručí sebasúcitu.


Aby sme sa spojili s týmto Ja (čo je ďalší spôsob, ako prepojiť sa so svojou dušou), budeme sa musieť naučiť trénovať vedomé pozorovanie rôznych častí vo vnútri nás.


Uzdravenie, ktoré je prirodzeným výsledkom pôsobenia z nášho Centra duše, znamená identifikovať, uznať, oceniť a učiť sa o svojich vnútorných častiach a zbaviť sa ich.


Tým, že sa naučíme zostať vo svojom Centre duše (Ja), vytvoríme vo svojom systéme viac bezpečia, čo pomôže priviesť našich vnútorných Manažérov a Hasičov späť do rovnováhy a privítať späť prítomnosť našich stratených častí Vyhnancov.


Aj keď to všetko môže znieť komplikovane, nie je to tak. Samozrejme, odporúčam vyhľadať vyškoleného terapeuta IFS, ak máte čo do činenia so závažnými problémami. Ale ak máte mierne ťažkosti, práca s integráciou týchto vnútorných častí je pomerne jednoduchý proces a podľa môjho názoru je občas celkom zábavný...


Nečakajte, že získate okamžité výsledky alebo že v tom budete okamžite dobrí. Namiesto toho vnímajte tento proces ako dlhodobú prebiehajúcu duchovnú prax, ktorá môže výrazným spôsobom podporiť váš psychologický a duchovný rast.


Tu je niekoľko jednoduchých spôsobov, ako začať prácu s vnútornými časťami:


1. Zoznámte sa so svojou vnútornou rodinou

Ktoré časti dominujú vašej vnútornej krajine? Odpoveď na túto otázku je najlepším spôsobom, ako začať túto vnútornú prácu, a teda aj opätovne sa spojiť s vašou dušou. Ak nedokážete odlíšiť svoje vnútorné časti od seba, bude ťažké sa od nich oddeliť a nechať sa viesť dušou.


Ak chcete začať túto prax, premýšľajte o situácii v živote, ktorá vo vás vyvolala silnú reakciu. Je tiež v poriadku začať v malom s touto aktivitou. Spojte sa s myšlienkou, pocitom alebo spomienkou na niečo, čo vás veľmi rozrušilo. Možno na vás niekto kričal, keď ste šoférovali. Možno váš kolega urobil niečo za vaším chrbtom. Nech je to čokoľvek, spojte sa s tou spomienkou / pocitom / myšlienkou.


Ďalej si všimnite pocity vo vašom tele, ktoré sprevádzajú túto tiesnivú situáciu. Aké myšlienky máte v súvislosti s touto okolnosťou? Ak by ste mali dať obrázok tejto svojej časti, ako by vyzerala? Neváhajte začleniť denník do tejto praxe.


Môžete napríklad premýšľať o hádke, ktorú ste mali so svojím partnerom minulú noc. Možno, keď sa na to naladíte, budete cítiť vo svojom tele pocit malosti a zovretia. Môžete mať myšlienky ako: „Nikdy mi nebude rozumieť. Som na to sám/sama." Vo vašej mysli sa môže vytvoriť obraz mrzutého tínedžera – a toto je vaša časť, ktorá bola aktívna počas hádky.


Môžete sa tiež zoznámiť so svojou vnútornou rodinou premýšľaním o svojom každodennom živote. Aké primárne úlohy hráte vo svojom každodennom živote? Aké emócie dominujú vo vašej vnútornej krajine počas dňa? Aké sú vaše ciele, sny a záujmy? Čoho sa naozaj bojíte? Tieto otázky vám pomôžu odhaliť vaše vnútorné časti.


2. Precvičujte si pomenovanie a pozdravenie svojich vnútorných častí

Čím lepšie sa zoznámite s časťami svojej vnútornej rodiny, tým viac ich budete vedieť pomenovať a pozdraviť ich vedome – bez toho, aby ste sa nimi nechali posadnúť.


V rôznych chvíľach dňa si zvyknite zastaviť sa, spojiť sa s dychom a všímať si, ktorá časť je vo vás momentálne aktívna. Potom túto časť s láskou a porozumením pozrdavte. Toto je jednoduchá duchovno-terapeutická prax, ktorá vám pomôže postupne sa znovu spojiť s vašou dušou.


Môžete sa napríklad mentálne zastaviť počas práce a sledovať, čo sa vo vás deje. Môžete pozorovať, ako sa vaša myseľ obáva pracovnej úlohy a toho, ako ju zvládnete. Keď urobíte krok späť od tejto časti, možno by ste radi privítali túto časť Starosti s väčšou láskavosťou a povedali jednoduché: „Pozdravujem Ťa, vnútorná časť Starosť, a ďakujem, že si sa tu zastavila.“


V reakcii na túto prax si môžete všimnúť, že iné časti vo vás vystupujú s Pomstou (ich úlohou je napokon pokúsiť sa chrániť vaše ego pred akýmikoľvek vnímanými zmenami / hrozbami). Môžete si všimnúť vnútornú časť Skeptika, ktorá sa vysmieva vašej praxi pomenovávania a pozdravovania vnútorných častí. Alebo si môžete všimnúť vnútorného Kritika, Sudcu alebo Tyrana, ktorý sa pokúša znova prevziať vaše vedomie. Jednoducho pomenujte a pozdravte tieto časti s pokorou, porozumením a láskou.


3. Spojte sa so svojím vnútorným Ja (dušou) každý deň

Krása praxe Systémov vnútornej rodiny je v tom, že zdôrazňuje ústrednú dôležitosť Ja alebo Duše – a tiež to, že identifikácia, uznanie, ocenenie a učenie sa o vašich vnútorných častiach vytvára väčšiu vnútornú psychologickú a emocionálnu jasnosť. Táto vnútorná jasnosť vám uľahčí žiť viac a viac z láskavého a pokojného sídla nášho Ja. Je to vskutku nádherný psychospirituálny systém.


Ak sa chcete každý deň spojiť so svojím vnútorným Ja alebo Dušou, existuje množstvo praktík, ktoré môžete vyskúšať:

 • Každé ráno robte meditáciu zameranú na srdce

 • Zastavte sa počas dňa a pozorne sa spojte so svojím dychom

 • Precvičute sebalásku v spojení so zrkadlovou prácou

 • Použite umenie na vyjadrenie svojho vnútorného Ja (kreslenie mandál je úžasné miesto, kde začať)

 • Urobte si priestor pre introspektívne a reflexívne zapisovanie do denníka, aby ste zvýšili vnútornú jasnosť

 • Venujte čas praktizovaniu odpustenia sebe

 • Spojte sa so svojím vnútorným duchovným sprievodcom, ktorý vám pomôže zostať sústredený na dušu (môžete to urobiť pomocou samostatne vedenej meditácie)


Toto nie je úplný zoznam, ale je tu niekoľko dobrých návrhov, ktoré vám pomôžu začať. Čím lepšie sa zoznámite s týmto jasným, pokojným, súcitným, zvedavým a múdrym centrom vo vás, tým viac budete žiť v stave rovnováhy. Namiesto toho, aby vaše vnútorné časti prevažovali nad vaším vedomím, budete si ich môcť uvedomiť, zaobchádzať s nimi s láskou a rešpektom (bez toho, aby ste s nimi splývali).
Denníkové výzvy pre prácu s IFS

Terapia prostredníctvom Systémov vnútornej rodiny (IFS) využíva písanie denníka ako mocný a účinný nástroj sebareflexie, skúmania a hlbokého liečenia. Tu je niekoľko podnetov do vášho denníka prispôsobených pre prácu s IFS:


Spoznajte svoje časti:

 • Opíšte svoju časť, ktorá sa cíti silná a sebaistá. Ako prispieva k vášmu životu?

 • Zamyslite sa nad svojou časťou, ktorá sa cíti veľmi zraniteľná alebo zranená. Aké spomienky alebo zážitky sa spájajú s touto časťou vo vnútri vás?

 • Predstavte si, že vediete rozhovor s jednou zo svojich vnútorných častí. Čo chce, aby ste vedeli?


Skúmanie Vyhnancov a Ochrancov:

 • Identifikujte svoju časť, ktorú máte tendenciu najviac potláčať alebo ignorovať. Akému účelu táto časť slúži? Ako vás chráni?

 • Zamyslite sa nad silným minulým emocionálnym zážitkom alebo traumou, ktoré mohli viesť k rozvoju týchto ochranných častí. Ako tieto časti ovplyvňujú vaše súčasné správanie a presvedčenia?

 • Napíšte si "denník o Vyhnancovi" - časti seba samého, ktorá v sebe skrýva bolesť alebo nevyriešené emócie. Aké kroky môžete podniknúť, aby ste tejto časti ponúkli súcit a uzdravenie?

Vedenie seba samého a súcitné svedectvo:

 • Zamyslite sa nad okamihmi, keď ste sa cítili v súlade so svojím pravým Ja. Aké vlastnosti alebo charakteristiky definujú vašu vnútornú múdrosť a súcit?

 • Preskúmajte prípady, keď ste konali z miesta sebavedenia a autenticity. Ako môžete vo svojom každodennom živote pestovať viac tejto vnútornej sily?

 • Cvičte sa v tom, ako byť súcitným svedkom svojich vnútorných častí bez akéhokoľvek posudzovania alebo kritiky. Napíšte o svojich skúsenostiach a poznatkoch získaných z tejto praxe.


Integrácia a harmónia:

 • Zamyslite sa nad pojmom vnútornej harmónie a integrácie. Čo pre vás znamená, že všetky vaše vnútorné časti pracujú spoločne v rovnováhe a spolupráci?

 • Preskúmajte spôsoby, ako preklenúť priepasť medzi konfliktnými časťami vo svojom vnútri. Ako môžete podporiť porozumenie a spoluprácu medzi týmito časťami?

 • Predstavte si budúcnosť, v ktorej sa všetky vaše vnútorné časti cítia vypočuté, uznané, ocenené a integrované. Aké kroky môžete podniknúť, aby ste sa k tejto vízii priblížili?


Vďačnosť a uznanie:

 • Vyjadrite vďačnosť za ochranné úlohy, ktoré vaše vnútorné časti zohrávajú vo vašom živote. Ako vás podporovali a viedli, a to aj počas náročných období?

 • Zamyslite sa nad momentmi sebapoznania a rastu, ktoré vám vaše vnútorné časti uľahčili. Aké lekcie ste si odniesli z ich múdrosti a postrehov?

 • V denníku si zapíšte o transformačnej sile súcitu so sebou samým a prijatia. Ako môžete rozšíriť láskavosť a uznanie na všetky svoje časti vrátane tých, ktoré sa vám môžu zdať ťažké prijať?


Tieto podnety do denníka sú navrhnuté tak, aby prehĺbili vaše pochopenie terapie vnútorných rodinných systémov a podporili vašu cestu sebapoznávania a uzdravovania. Pri práci s týmito podnetmi nezabudnite pristupovať k sebe s jemnosťou, trpezlivosťou, zvedavosťou a otvorenosťou voči poznatkom, ktoré sa vynárajú z vášho vnútorného sveta.


Dúfam, že som vás inšpirovala, aby ste sa hlbšie ponorili do tejto úžasnej témy...


Terapia prostredníctvom Systémov vnútornej rodiny je mocný nástroj pre všetkých, ktorí uznávajú dôležitosť uctenia si našej ľudskosti a božstva vo vnútri. Psychológia a spiritualita sú dve strany tej istej mince a obe sú potrebné na nájdenie rovnováhy, radosti, pokoja a slobody.


Mať čistú myseľ znamená mať čisté telo a srdce, a teda aj jasný prístup k svojej Duši. Prax IFS je jedným z najlepších spôsobov, ako túto jasnosť v sebe nájsť...


S Láskou,

AKO LIEČIŤ ZRANENÉ VNÚTORNÉ DIEŤA: CESTA K OSLOBODENIU A MANIFESTÁCII ŽIVOTA V SÚLADE S TÚŽBAMI NAŠEJ DUŠE
Tento môj autorský príspevok je k dispozícii zDARma pre všetkých, preto ak sa vám páčil, prípadne vás inšpiroval a radi by ste prispeli do kolesa Dharmy, môžete ma symbolicky POZVAŤ NA KÁVU⤵️


Prechádzate náročným obdobím a radi by ste získali väčšiu jasnosť v tom, v akých VIBRAČNÝCH ENERGIÁCH SA AKTUÁLNE NACHÁDZATE, a ako postupovať ďalej, aby ste sa viac priblížili k poslaniu svojej Duše? Objednajte si svoj osobný výklad KARMICKEJ ASTROLÓGIE & CESTY DUŠE >> Bližšie info v časti ONLINE SLUŽBY
❣️POZOR: NOVÝ TRANSFORMAČNÝ ONLINE KURZ >> PRÁCA S VNÚTORNÝMI TIEŇMI /UŽ ČOSKORO!!!/ Ak chcete byť medzi prvými, ktorí sa dozvedia o spustení tohto nového kurzu a zároveň získať masívnu úvodnú zľavu, zaregistrujte sa k odberu našich noviniek /formulár nájdete v spodnej časti ÚVODU STRÁNKY


Pracovať so svojimi vnútornými tieňmi je absolútne nevyhnutná časť našej spritiuálnej praxe v rámci zvyšovania vedomia a manifestáciu života v súlade s našimi snami a cestou duše, obzvlášť v týchto mocných transformačných časoch, a to hneď z niekoľkých dôvodov:


 1. Vedomie a osvietenie: Vnútorná práca s našimi tieňmi nám umožňuje prebudiť sa k našej Pravde a uvedomiť si skryté aspekty nášho bytia. Táto práca nám pomáha preniknúť za povrch ilúzie a ega, a objaviť hlbšie vrstvy nášho vedomia, čím nás vedie bližšie k osvieteniu a rozšíreniu našej duchovnej cesty.

 2. Harmonizácia a integrácia: Pracovať so svojimi tieňmi nám umožňuje integrovať rozpoltené časti nášho Ja a dosiahnuť vnútornú harmóniu. Keď sme v súlade so všetkými aspektmi seba samých, otvárame cestu pre naplnenie našich snov a poslania na našej ceste duše.

 3. Vedomá manifestácia: Po pochopení a začlenení našich tieňových aspektov sme schopní vedomo a rýchlejšie manifestovať naše sny a cieľe. Pracovať so svojimi vnútornými tieňmi nám umožňuje vymaniť sa zo starých obmedzení a vytvoriť priestor pre nové možnosti a jedinečné príležitosti v našom živote.

 4. Hlboké naplnenie: Keď zvedomíme a integrujeme naše vnútorné tiene, dosiahneme hlboké naplnenie a vnútorný pokoj. Táto práca nám umožňuje objaviť pravú podstatu nášho bytia a žiť autenticky podľa našej Pravdy.


V tomto Online kurze pôjdeme naozaj do hĺbky nášho psyché. Pripravte sa, bude to dobrodružná jazda!!😇


PRÁCA S TIEŇMI Online kurz www.jove.sk

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page