top of page
POKLADY VENUŠE Blog
Názov príspevku
HVIEZDNE KRVNÉ LÍNIE & VAŠE SPIRITUÁLNE PREBUDENIE: ODHALENIE KOZMICKÝCH TAJOMSTIEV PREPOJENIA VAŠEJ KRVI A DUŠE
© Copyright

ÔSMA DIMENZIA: TAJOMSTVÁ STVORENIA NA NAJVYŠŠEJ ÚROVNI + VIZUALIZAČNÁ MEDITÁCIA

Updated: Mar 27

Vo svete zaplavenom všetkým tým hmatateľným a viditeľným často prehliadame ďalšie dimenzie, ktoré existujú mimo nášho bezprostredného vnímania. Dnes vás pozývam, aby ste sa so mnou zahĺbili do podmanivého skúmania ôsmej dimenzie – dimenzie ponorenej do najvyšších úrovní Tvorenia a transformácie. Za hranicami našich každodenných skúseností ponúkajú tieto duchovné dimenzie jedinečný pohľad na vyvíjajúce sa úrovne nášho vedomia. Predstavte si cestu cez tieto dimenzie, pričom každá je odrazovým mostíkom k spojeniu s Božským zdrojom. V tomto článku sa zameriavame na ôsmu dimenziu, oblasť, kde je podľa mystických poznatkov regulovaná samotná štruktúra vesmíru a kde sa formujú nové formy existencie. Vo fyzike 8. dimenzia obsahuje v sebe všetky ostatné dimenzie, teda reprezentuje Všetko. V stredovekej numerológii 8 znamená večnosť alebo nekonečnosť, ktorá vedie k ďalšiemu životu. Budhisti zasa hovoria o osemnásobnej ceste k osvieteniu. V kresťanskej numerológii 888 predstavuje Krista alebo Krista Vykupiteľa. V čínskej numerológii 8 znamená náhle bohatstvo alebo prosperitu. Známy neurobiológ Dan Siegel hovorí o 8. zmysle, ktorým je vnímanie našej vzájomnej prepojenosti s ostatnými. Zaujímavé, pravda? Ako budeme odhaľovať tajomstvá ôsmej dimenzie, nahliadneme do zložitého fungovania tejto sféry a pozrieme sa, ako jej energie formujú nielen samotný vesmír, ale ovplyvňujú aj celkové naše bytie. Spoločne odhalíme ako sa spojiť s prítomnosťou mocných sprievodcov – anjelov, prírodných duchov či majstrov liečiteľov – ktorí navigujú energiami ôsmej dimenzie, aby sme priniesli liečenie a osvietenie do našich každodenných životov. Pokračujte ďalej v čítaní a otvorte dvere do ríše, kde sa Tvorenie stretáva s vedomím na najvyššej úrovni...

ÔSMA DIMENZIA: TAJOMSTVÁ TVORENIA NA NAJVYŠŠEJ ÚROVNI + VIZUALIZAČNÁ MEDITÁCIA

Art by Emilia Nora Elina


Ľudské vnímanie rozpoznáva tri fyzické dimenzie (rôzne opísané ako výška, dĺžka, šírka, hĺbka alebo podobné pojmy) a čas sa často považuje za štvrtý. Čo je potom piata, šiesta a siedma dimenzia, a prečo sa zaoberáme práve ôsmou dimenziou? Možno je to aktuálnym dianím vo svete a mojou prirodzenou inklináciou k hľadaniu spôsobov, ako sa povzniesť nad každodenné výzvy života a získať cenný nadhľad... a možno ma inšpirovala numerológia roka 2024, ktorá nesie vibráciu čísla 8 (viac o tom sa dočítate v predošlom príspevku Blogu).


V duchovných kontextoch pojem dimenzia často odkazuje na rôzne úrovne existencie, ktoré zodpovedajú rôznym stupňom vedomia a duchovného rastu. Ôsma dimenzia ako súčasť tohto rámca predstavuje obzvlášť pokročilý stupeň duchovnej evolúcie. Aj keď sa interpretácie môžu v rôznych duchovných tradíciách líšiť, ôsma dimenzia sa bežne spája so stavom Jednoty, božskej múdrosti a hlbokého pochopenia vzájomnej prepojenosti všetkých vecí.


Na úrovni ôsmej dimenzie sa individuálne vedomie začína spájať s kolektívnym vedomím, pričom prekračuje obmedzenia ega a osobnej identity. V tomto stave duchovne hľadajúci získavajú prístup k rozšírenému vedomiu, ktoré prekračuje hranice času a priestoru, čo im umožňuje vnímať spletitú sieť vzťahov, ktorá spája všetky živé bytosti a samotný vesmír.


Toto hlboké spojenie podporuje vrodené pochopenie základnej podstaty reality, kde sa všetky formy oddelenosti a duality rozpúšťajú do Jednoty. V dôsledku toho je ôsma dimenzia často spojená so zvýšeným zmyslom pre súcit, empatiu a altruizmus, ako aj s neochvejným záväzkom k blahu všetkých cítiacich bytostí.


V mnohých duchovných tradíciách cesta k ôsmej dimenzii zahŕňa proces vnútornej transformácie, v ktorom jednotlivci musia čeliť a prekonať svoje vlastné obavy, pripútanosti a obmedzujúce presvedčenia. Prostredníctvom praktík, akými sú meditácia, kontemplácia a sebadopytovanie, si duchovní hľadajúci postupne očisťujú svoju myseľ a srdcia, otvárajú sa vyššej múdrosti a transcendentnej láske, ktoré charakterizujú túto vznešenú úroveň existencie.


Navyše, ôsma dimenzia sa niekedy popisuje ako oblasť hlbokej kreativity a inšpirácie, kde duchovní praktizujúci môžu získať prístup k novým pohľadom, nápadom a víziám, ktoré majú potenciál zmeniť svet. Napojením sa na túto vyššiu úroveň sa jednotlivci môžu stať kanálmi pre božskú energiu, manifestovať pozitívnu zmenu a podporiť väčší zmysel pre harmóniu a rovnováhu na Zemi.


Ôsma dimenzia teda predstavuje vrchol v hierarchii duchovnej evolúcie, stelesňuje najvyššiu úroveň Tvorenia a transformácie v rámci vesmíru. Aby sme však pochopili a využili energie tejto dimenzie, potrebujeme najprv pochopiť dynamiku fungovania dimenzií, jedinečné vlastnosti ôsmej dimenzie a vedenie poskytované bytosťami sídliacimi v tejto ríši.


Okrem toho v tomto príspevku nájdete aj praktické odporúčania na spojenie sa s týmito energiami a sprievodcami ôsmej dimenzie, ako aj vizualizačnú meditáciu, ktorá vás týmto procesom prevedie...


Pochopenie dimenzií a evolúcie

Ako som už uviedla vyššie, dimenzie nie sú fyzické miesta, ale skôr vyvíjajúce sa úrovne vedomia. Slúžia ako prostriedok na vyjadrenie komplexnej a často nevysloviteľnej povahy duchovnej cesty. Rôzne dimenzie vo vesmíre reprezentujú jednotlivé kroky v duchovnej evolúcii bytostí s cieľom znovu sa spojiť s Božským zdrojom.


Tieto dimenzie existujú v prítomnom okamihu, líšia sa vo vibračnej frekvencii a úrovniach vedomia. Z technického hľadiska sú dimenzie akési frekvencie, v rámci ktorých jednotlivé bytosti vibrujú, od základných alebo hmotných po pokročilé alebo duchovné.


Ôsma dimenzia, rovnako ako aj iné duchovné dimenzie, by sa teda nemala brať ako doslovná alebo konkrétna realita, ale skôr ako symbolické vyjadrenie hlbokého posunu vo vedomí, ku ktorému dochádza, keď jednotlivci postupujú na svojej duchovnej ceste.
Ôsma dimenzia: Ríša Tvorenia na vysokej úrovni

Verí sa, že v ôsmej dimenzii dochádza k regulácii, tvorbe a transformácii hmotných foriem vesmíru. Táto dimenzia slúži ako rodisko nových materiálov, minerálov, kovov a plynov, vďaka čomu je nazývaná aj "ríšou veľkých inžinierov hmoty".


Evolučné plány na prekonanie bolesti a utrpenia sú tu formulované a prenášané do siedmej dimenzie na integráciu predtým, ako sa prejavia v tretej dimenzii. Výtvory ôsmej dimenzie ovplyvňujú genetický kód, inštinkt prežitia, impulzy a kognitívne tkanivo ľudských buniek.


Dynamika energie ôsmej dimenzie

Energie ôsmej dimenzie sú silné, koncentrované a nesmierne kreatívne. Táto dimenzia funguje prostredníctvom gliových buniek, kľúčových komponentov komunikačnej siete mozgu. Konflikty medzi ľudstvom a vyššími rovinami sú sprostredkované v ôsmej dimenzii, kde bojujúce sily ovplyvňujú osudy vesmíru. Je to ríša impozantnej a takmer nehybnej sily.


Sprievodcovia ôsmej dimenzie: Anjeli, Dévy a Majstri liečitelia

Sprievodcovia v ôsmej dimenzii zahŕňajú anjelov, prírodných duchov (dévy) ale aj majstrov liečiteľov, ktorí využívajú svoju silnú energiu na riešenie fyzických, emocionálnych, mentálnych a duševných problémov. Títo sprievodcovia spolupracujú s jednotlivcami na základe ich životných plánov. Napríklad, ak je jednotlivec predurčený učiť sa a praktizovať liečiteľské umenie na Zemi, sprievodca z ôsmej dimenzie mu pomôže na tejto ceste pri realizácii jeho cesty duše...


Praktické odporúčania pre spojenie sa s ôsmou dimenziou

  • Meditácia a hlboké spojenie: Zapojte sa do pravidelnej meditácie, aby ste vytvorili hlboké spojenie so svojím vnútorným Ja. Meditácia uľahčuje komunikáciu so sprievodcami ôsmej dimenzie.

  • Práca so snami: Venujte pozornosť svojim snom, pretože môžu slúžiť ako most medzi dimenziami. Precvičte si analýzu a interpretáciu snov, aby ste získali vedenie od sprievodcov ôsmej dimenzie. /Tip: DOMÁCA ČARODEJNICA: LUCIDNÉ SNÍVANIE PRE ZAČIATOČNÍKOV AKO NÁSTROJ MANIFESTÁCIE & ZVYŠOVANIA VEDOMIA 

  • Zamerajte sa na liečenie: Aby ste upútali pozornosť sprievodcov z ôsmej dimenzie, zamerajte sa na aktivity súvisiace s liečením, či už fyzickým, emocionálnym alebo duchovným. To môže zahŕňať učenie a praktizovanie rôznych prírodných liečiteľských umení.

  • Zostaňte v súlade s cieľmi: Zamerajte sa jasne na svoje ciele súvisiace s liečením a pomocou druhým. Sprievodcovia ôsmich dimenzií vstúpia do vášho vedomia, keď budete pripravení a aktívne sa zapojíte do týchto činností.

  • Dôverujte procesu: Buďte trpezliví a dôverujte načasovaniu vašich interakcií so sprievodcami z ôsmej dimenzie. Prídu do vášho života, keď budete pripravení a oddaní svojmu špecifickému účelu.


Spojenie s ôsmou dimenziou si vyžaduje kombináciu duchovných praktík, sebauvedomenia a skutočného oddanosti vlastnej duchovnej evolúcii a ceste liečenia. Keď sa zosúladíte s energiami ôsmej dimenzie, otvoríte sa hlbokému vedeniu a podpore od anjelských bytostí, prírodných bytostí a majstrovských liečiteľov.
Meditácia ako portál pre spojenie sa so sprievodcami ôsmej dimenzie

V snahe o duchovnú evolúciu slúži pravidelná meditácia ako silný nástroj na vytvorenie hlbokého a zmysluplného spojenia so sprievodcami ôsmej dimenzie. Aj keď sa myšlienka spojenia s bytosťami vyššej dimenzie môže zdať ezoterická až nepolapiteľná, meditačná prax sa stáva základnou bránou na odomknutie tejto hlbokej ríše. Poďme teraz hlbšie preskúmať, prečo je meditácia kľúčom k vytváraniu spojení s ôsmymi dimenziami:


1. Utlmenie duševného hluku: V našom každodennom živote je naša myseľ často zaplavená hlukom svetských obáv, rozptýlením a neustálym mentálnym "štebotaním". Meditácia pôsobí ako svätyňa ticha a poskytuje posvätný priestor na stíšenie tejto duševnej kakofónie. Utišením mysle vytvárame prostredie, ktoré napomáha prijímaniu jemných energií a správ z ôsmej dimenzie.


2. Zvýšené povedomie a citlivosť: Meditácia kultivuje zvýšené povedomie a citlivosť na energie mimo fyzického sveta. Keď sa naladíme na svoje vnútorné Ja, stávame sa vnímavejšími k jemným vibráciám a frekvenciám vyžarujúcim z ôsmej dimenzie. Táto zvýšená citlivosť sa stáva mostom pre komunikáciu so sprievodcami prebývajúcimi v tejto éterickej ríši.


3. Zmenené stavy vedomia: Meditačný stav často vyvoláva zmenené stavy vedomia, čo nám umožňuje prekročiť obmedzenia fyzického sveta. Keď sa hranice medzi dimenziami stierajú, meditácia sa stáva prostriedkom na vstup do vibračnej frekvencie ôsmej dimenzie. V tomto zmenenom stave môžeme ľahšie vnímať a interagovať s sprievodcami sídliacimi v tejto vyššej rovine.


4. Vytvorenie vibračnej rezonancie: Meditácia nám taktiež umožňuje naladiť svoju vlastnú vibračnú frekvenciu na frekvenciu ôsmej dimenzie. Táto rezonancia je nevyhnutná pre vytvorenie harmonického spojenia so sprievodcami prítomnými v tejto sfére. Prostredníctvom dôslednej meditácie sa zosúlaďujeme s energetickým podpisom ôsmej dimenzie, čím vytvárame most pre komunikáciu.


5. Vytvorenie vnímavého vnútorného priestoru: Sprievodcovia ôsmej dimenzie komunikujú prostredníctvom jemných odkazov, dojmov, náhľadov a intuitívnych "postrčení". Pravidelná meditácia v nás vytvára vnímavý vnútorný priestor, čo nám následne umožňuje byť viac naladení na tieto jemné formy vedenia. Táto vnímavosť je rozhodujúca pre prijímanie múdrosti, liečenia a náhľadov, o ktoré sa tieto bytosti túžia s nami podeliť.


6. Prehĺbenie vnútorného spojenia: Meditácia je cesta dovnútra, ktorá podporuje hlboké spojenie s vlastným vnútrom. Keď skúmame hĺbky svojho vedomia, odkrývame duchovné jadro, ktoré rezonuje s energiami ôsmej dimenzie. Toto vnútorné spojenie slúži ako maják, ktorý priťahuje pozornosť sprievodcov, ktorí sú pripravení pomôcť a osvetliť našu cestu duchovného rastu.


👉🏼 PRIDAJTE SA DO NOVÉHO ONLINE PROGRAMU "PREBUDENIE VNÚTORNEJ BOHYNE" >> BLIŽŠIE INFOMeditácia v podstate pôsobí ako posvätný kľúč, ktorý odomyká brány do ôsmej dimenzie a uľahčuje hlbokú komunikáciu s bytosťami, ktoré tam sídlia. Je to prostredníctvom ticha, zvýšeného vedomia a vibračného zosúladenia pestovaného v meditácii, že jednotlivci sa môžu vydať na transformačnú cestu vedenú múdrosťou entít ôsmej dimenzie.


Keď zaradíme meditačnú prax do našej každodennej rutiny /obzvlášť ráno ihneď po zobudení/, otvárame sa ríši, kde sa jazyk našej duše zbližuje s vedením bytostí vyššej dimenzie, čím sa vytvára tapisériu duchovného vývoja a osvietenia.


Spojenie s ôsmou dimenziou prostredníctvom vedenej meditácie zahŕňa vytvorenie pokojného a sústredeného priestoru pre hlbokú introspekciu. Nižšie je uvedený riadený meditačný skript navrhnutý tak, aby vám pomohol nadviazať spojenie s energiami a sprievodcami ôsmej dimenzie.


Nezabudnite si nájsť tiché a pohodlné miesto pre túto meditáciu, bez rušivých vplyvov. Svoj priestor môžete vyčistiť a vyladiť tým, že ho vydymíte bielou šalviou či palo santom, a následne zapálite sviečky. Do pozadia si pre umocnenie zážitku môžete pustiť meditačnú hudbu /napr. Solfeggio frekvencie/.


Prípadne využite pred spaním vysokofrekvenčné nahrávky, ktoré sú určené na spojenie sa s vyššími dimenziami a vytvárajú koherenciu medzi pravou a ľavou hemisférou. Pri výbere sa riaďte svojou intuícou /inšpirácie nájdete na Spotify či YouTube/. Môžete sa taktiež inšpirovať aj nižšie uvedenou nahrávkou /pre bohatší zážitok použite slúchadlá/ ⤵️Vizualizačná meditácia: Spojenie sa s ôsmou dimenziou

Začnite tým, že sa pohodlne usadíte alebo ľahnete. Zatvorte oči a zhlboka sa niekoľkokrát nadýchnite a vydýchnite, aby ste uvoľnili svoje telo a upokojili myseľ... pokračujte dovtedy, kým necítite pokoj v mysli.


1. Uzemnenie: Predstavte si teraz korene vychádzajúce zo spodnej časti vašich chodidiel do Zeme. Vizualizujte si tieto korene ako prenikajú hlboko do Zeme a spájajú vás so samotným jadrom Zeme a jeho stabilizujúcou energiou.


2. Relaxácia: Preneste svoje vedomie do každej časti tela a každým nádychom uvoľnite akékoľvek napätie, ktoré sa v tele objaví. Začnite od prstov na nohách, pohybujte sa až k hlave, aby cez vás pretiekla vlna uvoľnenia.


3. Stanovenie zámerov: Vyjadrite vo svojej mysli jasný zámer pre túto meditáciu. Vyjadrite svoju túžbu spojiť sa s mocnými energiami a sprievodcami ôsmej dimenzie. Vyjadrite svoj zámer úprimne a otvorene.


4. Vzostupujte cez jednotlivé dimenzie: Predstavte si teraz schodisko pred vami, zaliate jemným, éterickým svetlom. Každý krok, ktorým urobíte smerom hore, predstavuje jednu dimenziu, začínajúcu od tretej a stúpajúcu k ôsmej. S každým krokom precíťte, ako vaše vibrácie stúpajú, sú ľahšie a viac naladené na vyššie frekvencie.


5. Príchod do ôsmej dimenzie: Keď dosiahnete posledný schod, predstavte si otvorenie dverí do obrovskej a mocnej sféry ôsmej dimenzie. Vizualizujte si, ako vstupujete do tejto dimenzie, obklopení jej tvorivými a transformačnými energiami. Poobzerajte sa navôkol. Čo vidíte, ako sa v tejto dimenzii cítite? Počujete nejaké hlasy či zvuky? Cítite nejaké konkrétne vône? Venujte chvíľu skúmaním a objavovaním tejto dimenzie...


6. Stretnutie so svojím 8-dimenzionálnym sprievodcom: Keď budete skúmať túto dimenziu, pozvite sprievodcu ôsmej dimenzie, aby sa k vám pridal. Tento sprievodca sa môže objaviť ako anjel, déva alebo majster liečiteľ. Verte prvému dojmu, ktorý k vám príde. Precíťte jeho/jej/ich prítomnosť a otvorte sa prijímaniu jeho/jej/ich vedenia.


7. Komunikácia a postrehy: Zapojte sa do tichého rozhovoru so svojím sprievodcom. Pýtajte sa otázky týkajúce sa vašej duchovnej cesty, liečenia a vývoja. Buďte vnímaví na akékoľvek postrehy, obrazy alebo správy, ktoré k vám počas tejto interakcie prídu.


8. Absorbovanie energie: Dovoľte energiám ôsmej dimenzie, aby vás zahalili svojim mocným liečivým a transformačným svetlom. Precíťte, ako tieto energie prúdia cez celú vašu bytosť, prenikajú každou bunkou vášho tela, čistia vás a zosúlaďujú vás s vyššími frekvenciami. Absorbujte transformačnú silu tejto ríše každou bunkou svojho tela... Zotrvajte v tejto dimenzii tak dlho ako potrebujete. Vedzte, že budete presne vedieť, kedy odísť.


9. Vďačnosť a uzavretie: Keď sa cítite pripravení, vyjadrite vďačnosť vášmu sprievodcovi/-om ôsmej dimenzie za jeho/ich prítomnosť a vedenie. Otočte sa späť k dverám, cez ktoré ste prišli, otvorte ich a pomaly začnite zostupovať po schodisku, až kým sa dostanete späť do tretej dimenzie. Keď zostupujete, integrujte poznatky a energie, ktoré ste dostali.


10. Uzemnenie: Uvedomte si svoje fyzické telo. Precíťte zem pod sebou, potraste jemne prstami na nohách a rukách, a začnite si pomaly uvedomovať svoje fyzické telo v tomto prítomnom okamihu. Keď ste pripravení, otvorte oči...


Pamätajte, že kľúčom k úspešnej meditácii je pravidelná prax, úprimná zvedavosť a otvorenosť. Pravidelne sa zapájajte do tejto vedenej meditácie, aby ste posilnili svoje spojenie s ôsmou dimenziou a jej vodiacimi silami.Ako využiť spojenie s ôsmou dimenziou na liečenie a manifestáciu

Využitie spojenia s ôsmou dimenziou na liečenie a manifestáciu zahŕňa napojenie sa na mocné energie a vedenie z tejto vyššej ríše. Tu sú praktické kroky, ako využiť silu ôsmej dimenzie na liečenie a manifestáciu:


1. Nastavte jasné zámery:

Definujte konkrétne zámery liečenia a manifestácie. Jasne formulujte, čo chcete dosiahnuť, či už je to fyzické uzdravenie, emocionálna rovnováha alebo prejavenie pozitívnych zmien vo vašom živote. Vaše zámery fungujú ako ústredný bod pre energie, s ktorými budete pracovať.


2. Stanovte si pravidelnú meditačnú prax:

Dôsledná meditácia je nevyhnutná pre udržanie a posilnenie vášho spojenia s ôsmou dimenziou. Každý deň si vyhraďte konkrétny čas na hlbokú, sústredenú meditáciu. Táto prax zvyšuje vašu vnímavosť k energiám ôsmej dimenzie a vedeniu vašich duchovných sprievodcov.


3. Vizualizujte si liečivé svetlo:

Počas meditácie si vizualizujte žiarivé, liečivé svetlo pochádzajúce z ôsmej dimenzie. Predstavte si, že toto svetlo obklopuje celú vašu bytosť, preniká každou bunkou a napĺňa vás transformačnou energiou. Dovoľte liečivému svetlu, aby vám pomohlo získať potrebný nadhľad a vyriešiť špecifické oblasti záujmu, a podporilo rovnováhu a pohodu.


4. Požiadajte o vedenie od sprievodcov ôsmych dimenzií:

Zapojte sa do dialógu so svojimi sprievodcami ôsmej dimenzie počas meditácie. Položte otázky súvisiace s vašou cestou liečenia a manifestačnými cieľmi. Počúvajte jemné postrehy, intuitívne postrčenia alebo vizuálne symboly, ktoré sprostredkujú vedenie od týchto bytostí vyššej dimenzie.


5. Pozitívne afirmácie:

Afirmácie sú mocné nástroje na zosúladenie vašich myšlienok a zámerov s energiami ôsmej dimenzie. Zahrňte tieto afirmácie do svojej každodennej praxe, aby ste zlepšili svoje spojenie s ôsmou dimenziou a jej transformačnými energiami:


"Som otvorený/á prijímaniu liečivých energií ôsmej dimenzie."

"Moje vedomie je naladené na frekvencie ôsmej dimenzie, čo umožňuje hlboké liečenie a transformáciu."

"Dôverujem vedeniu bytostí ôsmej dimenzie, keď prechádzam svojou cestou duchovného rastu a liečenia."

"Svetlo ôsmej dimenzie mnou prúdi, čistí a oživuje každý aspekt mojej bytosti."

"Som kanálom pre mocné a kreatívne energie ôsmej dimenzie, ktoré prejavujú pozitívne zmeny v mojom živote."

"Sprievodcovia ôsmej dimenzie ma obklopujú láskou, múdrosťou a liečivým svetlom a vedú ma na mojej ceste."

"Keď sa spájam s ôsmou dimenziou, uvoľňujem všetko, čo mi už neslúži, čím vytváram priestor pre hlboké uzdravenie a obnovu."

"Moje zámery rezonujú s vysokými vibráciami ôsmej dimenzie a bez námahy prejavujú pozitívne výsledky v mojom živote."

"Som Tvorca svojho života a za pomoci sprievodcov ôsmej dimenzie zosúlaďujem svoje myšlienky a činy s božským tokom energie."

"Energie ôsmej dimenzie podporujú moju cestu liečenia, rovnováhu, harmóniu a pohodu v živote."

"Som v súlade s evolučnými prúdmi ôsmej dimenzie, prijímam pozitívnu zmenu a transformáciu."

"Sprievodcovia ôsmich dimenzií mi pomáhajú prejaviť môj najvyšší potenciál a zosúladiť sa so zámerom mojej duše."

"Som obklopený/á ochrannými a vyživujúcimi energiami ôsmej dimenzie, ktoré vo mne podporujú pocit pokoja a vyrovnanosti."

"Moje spojenie s ôsmou dimenziou sa prehlbuje s každým nádychom, čo mi umožňuje využiť nekonečnú múdrosť a kreativitu, ktorú ponúka."

"V ôsmej dimenzii nachádzam silu a jasnosť prekonávať výzvy a prejavovať svoje túžby s väčšou ľahkosťou."


Opakujte tieto afirmácie počas vašich meditačných sedení alebo ako súčasť vašej každodennej rutiny. Pokojne si ich prispôsobte, aby osobnejšie rezonovali s vašimi zámermi a cieľmi. Dôsledné opakovanie posilní vaše vibračné zosúladenie s ôsmou dimenziou, posilní vaše spojenie a pozve do vášho života transformačné energie.

6. Spojte sa s prírodou:

Ôsma dimenzia je úzko spätá s prírodným svetom. Strávte čas v prírode, aby ste umocnili svoje spojenie s jej energiami. Či už je to prechádzka v lese, pri oceáne, jazere či potoku alebo v parku, ponorte sa do liečivých frekvencií prítomných v prostredí.


7. Energetické liečebné postupy:

Preskúmajte spôsoby liečenia energiou, ktoré rezonujú s energiami ôsmej dimenzie. Techniky ako Reiki, krištálové liečenie a zvuková terapia môžu doplniť vašu meditačnú prax a zvýšiť tok liečivej energie vo vašom tele a energetickom poli. /Viac o tom rozoberáme v Online programe Moonológia: Cesta k vedomej manifestácii v časti POKROČILÉ TECHNIKY MANIFESTÁCIE/


8. Vytvorte si posvätný priestor:

Vytvorte si posvätný priestor, kde môžete meditovať a zapojiť sa do liečebných praktík. Ozdobte tento priestor predmetmi, ktoré rezonujú s ôsmou dimenziou, ako sú krištály /selenit, apofylit, danburit, ametyst, celestit, labradorti, moldavit, číry krištál/, posvätné symboly alebo znázornenia anjelov, prírodných duchov či nanebovstúpených majstrov. Tento priestor bude slúžiť ako váš portál pre energie vyšších dimenzií.


9. Vedenie denníka a reflexia:

Veďte si denník, aby ste si zdokumentovali svoje skúsenosti, postrehy a akékoľvek usmernenia prijaté počas meditácie. Zamyslite sa nad svojím pokrokom, zmenami v energii a prejavmi. Zapisovanie do denníka zvyšuje sebauvedomenie a časom prehlbuje aj vaše spojenie s ôsmou dimenziou.10. Dôverujte procesu:

Verte, že procesy liečenia a manifestácie sa rozvíjajú v súlade s božským načasovaním. Uvoľnite akúkoľvek netrpezlivosť alebo pochybnosti a udržujte vieru v transformačné energie ôsmej dimenzie. Dôverovanie procesu zvyšuje efektivitu vášho úsilia.


Integráciou týchto praktík do vášho každodenného života vytvoríte harmonickú synergiu medzi vašim vedomím a ôsmou dimenziou. Toto spojenie sa následne stane vašou mocnou silou pre liečenie, transformáciu a manifestáciu, ktorá vás povedie k vyrovnanejšej, bohatšej a napĺňajúcejšej existencii...S Láskou,

ÔSMA DIMENZIA: TAJOMSTVÁ TVORENIA NA NAJVYŠŠEJ ÚROVNI + VIZUALIZAČNÁ MEDITÁCIA
Tento môj autorský príspevok je k dispozícii zDARma pre všetkých, preto ak sa vám páčil, prípadne vás inšpiroval a radi by ste prispeli do kolesa Dharmy, môžete ma symbolicky POZVAŤ NA KÁVU⤵️


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page